Ciputra – The Link 100M2

Trách nhiệm của một hoạ sĩ thiết kế là không cho phép sự rập khuôn và đại trà. Chính tinh thần này thắp lên khả năng sáng tạo và sự thăng hoa trong sáng tác nghệ thuật...